Regulamin programu rabatowego KartaPL

Program KartaPL jest dobrowolnym programem lojalnościowo - rabatowym działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą serwisu internetowego, zlokalizowanego pod adresem https://kartapl.pl oraz https://mapa.kartapl.pl (dalej: Serwis), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Serwis. ( dalej: Użytkownicy Serwisu )

 2. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług na rzecz osób, które zawarły umowę uczestnictwa w Programie Lojalnościowo - rabatowym KARTAPL (Uczestnicy Programu) we współpracy z podmiotami, które zawarły z Usługodawcą umowę o współpracy (dalej: Partnerzy Programu).

 3. Program KARTAPL organizowany i zarządzany jest przez "KARTAPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ukraińska, nr 1, (54-401 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660884, REGON: 3664697562, (dalej: „ Usługodawca”).

 4. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 5. Niniejszy regulamin ma odpowiednie zastosowanie do Użytkowników Serwisu, Uczestników Programu i Partnerów Programu Lojalnościowego KARTAPL.

Do góry

§2 Usługa i korzystanie z usługi

 1. Program Lojalnościowo - Rabatowy KARTA PL to program działający na terytorium Polski, dający możliwości rozwoju biznesu partnerom. Partner programu uzyskuje dostęp do Użytkowników Serwisu, co zwiększa widoczność i rozpoznawalność Partnera programu. Uczestnictwo w Programie rozwija Polski Biznes oraz tworzy społeczność upowszechniając kupowanie Polskich produktów od Polskich pracodawców.

 2. W ramach Serwisu KARTAPL Użytkownik Serwisu może przeglądać treści zawarte w Serwisie oraz uzyskać informację na temat uczestnictwa w Programie KARTAPL. Korzystanie z Serwisu w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim przez Użytkownika serwisu jest bezpłatne.

 3. Użytkownikiem Serwisu, o którym mowa powyżej może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18 mogą korzystać z Serwisu za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.

 4. W ramach Programu lojalnościowego KARTA PL Uczestnik Programu uprawniony jest do otrzymania rabatu na produkty lub usługi świadczone przez Partnerów Programu za okazaniem ważnej karty (dalej: Usługa). Uczestnictwo w Programie lojalnościowym KARTAPL jest odpłatne.

 5. Uczestnikami Programu Lojalnościowego KARTAPL o którym mowa powyżej mogą być wyłącznie osoby fizyczne i prawne posiadające pełną zdolność czynności prawnych, których adres zamieszkania lub siedziby znajduje się na terenie Polski, którzy po zaakceptowaniu postanowień niniejszego regulaminu zrealizują procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym złożeniem konta.

 6. Partnerem Programu Lojalnościowego KARTAPL są osoby fizyczne i prawne, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zawrą z Usługodawcą umowę w ramach której, za okazaniem Karty, zobowiązują się udzielić Uczestnikowi Programu Lojalnościowego KARTAPL rabatu w wysokości indywidualnie określonej dla każdego Partnera Programu KARTAPL w zamian za określone działania reklamowe.

 7. Kartą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest plastikowa karta lub jej elektroniczny odpowiednik wydawany przez Usługodawcę z indywidualnym numerem Uczestnika Programu Lojalnościowego KARTAPL i datą ważności, po opłaceniu abonamentu. Indywidualny numer Uczestnika przypisany jest do konkretnej osoby, a karta nie może być udostępniana innym osobom.

 8. Rabat przysługujący Uczestnikowi ustalany jest indywidualnie z każdym Partnerem Programu. Wysokość i rodzaj rabatów, a także punkty i siedziby Partnerów Programu określona są na stronie https://kartapl.pl.

 9. Usługa świadczona za pośrednictwem serwisu, opisana w § 2 punkt jest dostępna dla uczestników:

  • którzy zarejestrowali się w Serwisie oraz opłacili abonament,

  • których pracodawca, organizacja, stowarzyszenie lub inny podmiot skupiający potencjalnych Uczestników zawarł umowę współpracy z Usługodawcą.

 10. Program jest prowadzony na terenie Polski. Informacje o Partnerach Programu aktualnie uczestniczących w Programie dostępne są na stronie internetowej Programu KARTAPL(www.kartapl.pl).

Do góry

§3 Warunki techniczne

 1. Prawidłowe korzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, Firefox, Chrome). Niektóre usługi lub narzędzia, mogą wymagać dostępu do konta e-mail lub posiadania oprogramowania Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej lub Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.

 2. W trakcie korzystania z usługi w systemie informatycznym Użytkownika/Uczestnika zapisane zostają pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze przeglądarki Użytkownika/Uczestnika. Podczas przeglądania Serwisu plik umieszczony w urządzeniu wyśle pewne informacje do przeglądarki. Pliki cookies są bardzo rozpowszechnione i używane na wielu witrynach internetowych, gdyż są bardzo przydatne dla ich wydawców. Dzięki nim Usługodawca może określić, czy dany komputer już ją kiedyś odwiedził. W Serwisie pliki cookies wykorzystywane są do celów statystycznych (Google Analytics) oraz w celu wsparcia ułatwienia procesu ponownego zamawiania usługi.

 3. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google, dzięki której to usłudze pliki cookies zostają zamieszczone na urządzeniu Użytkownika/Uczestnika. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Użytkownika/Uczestnika z Serwisu (w tym adres IP Użytkownika/Uczestnikbędzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Użytkownika/Uczestnika z serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył adresu IP Użytkownika/Uczestnika z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz polityką zachowania poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics.

 4. Procedura wyłączenia usługi Cookies:

  • w przeglądarce Mozilla Firefox. W menu "Narzędzia" Użytkownik/Uczestnik wybiera "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje Użytkownikowi/Uczestnikowi możliwość zaznaczenia, że nie chce być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn

  • w przeglądarce Microsoft Internet Explorer. W menu "Narzędzia" Użytkownik/Uczestnik wybiera "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

  • w przeglądarce Google Chrome. W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki Użytkownik/Uczestnik wybiera "Narzędzia", a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

  • w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych. Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego Użytkownik/Uczestnik powinien zapoznać się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta jego urządzenia mobilnego.

  • Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

  • Usługodawca stosuje w Serwisie szyfrowanie i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich za pomocą bezpiecznych certyfikatów https.

Do góry

§4 Rejestracja w Serwisie i zawarcie umowy przez Uczestników programu

 1. Procedura rejestracji Uczestnika Programu w Programie Lojalnościowym KARTAPL polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem: http://kartapl.pl/ w zakładce Dołącz oraz akceptacji niniejszego regulaminu. Wraz z potwierdzeniem rejestracji i akceptacją regulaminu następuje zawarcie umowy na świadczenie usługi lojalnościowej z uczestnikiem programu.

 2. Zawarcie umowy jest nie jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty, obowiązek zapłaty występuje po jednoznacznym oddzielnym zmówieniu przez uczestnika programu „ Karty PL” według okresu oraz rodzaju wybranego przy zamówieniu.

 3. W trakcie rejestracji Uczestnik Programu podaje następujące dane osobowe:

  • imię

  • nazwisko

  • adres doręczenia

  • 4-ostatnie cyfry numeru PESEL

  • kod rabatowy (opcjonalny)

 4. Uczestnik programu zobowiązuje się do każdorazowego informowania Usługodawcy o zmianie adresu doręczenie pod rygorem nieważności. Uczestnik może zmienić swoje dane poprzez ich zmianę w panelu użytkownika lub poprzez wysłanie informacji na adres siedziby Usługodawcy bądź droga mailową na adres: iod@kartapl.pl

 5. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto użytkownika. Niedozwolone jest udostępnianie konta innym osobom.

Do góry

§5 Abonament Uczestnika Programu

 1. Uczestnik może wybrać następujące rodzaje pakietów:

  • 12 miesięcy – „aktywnej Karty PL w wersji fizycznej wraz z indywidualnym numerem uczestnika” w cenie 120,00 brutto PLN za cały okres ważności karty upoważniający do: korzystania z rabatów przedsiębiorców deklarujących współpracę w programie Karta PL, udział w konkursach portalu Karta PL, udział w loterii nagród.

  • 12 miesięcy – „aktywnej Karty PL w wersji elektronicznej wraz z indywidualnym numerem uczestnika” w cenie 72,00 brutto PLN za cały okres ważności karty upoważniający do: korzystania z rabatów przedsiębiorców deklarujących współpracę w programie Karta PL, udział w konkursach portalu Karta PL, udział w loterii nagród.

  • 24 miesięcy – „aktywnej Karty PL w wersji fizycznej wraz z indywidualnym numerem uczestnika” w cenie 240,00 brutto PLN za cały okres ważności karty upoważniający do: korzystania z rabatów przedsiębiorców deklarujących współpracę w programie Karta PL, udział w konkursach portalu Karta PL, udział w loterii nagród.

  • 24 miesięcy – „aktywnej Karty PL w wersji elektronicznej wraz z indywidualnym numerem uczestnika” w cenie 144,00 brutto PLN za cały okres ważności karty upoważniający do: korzystania z rabatów przedsiębiorców deklarujących współpracę w programie Karta PL, udział w konkursach portalu Karta PL, udział w loterii nagród.

Do góry

§6 Rejestracja w Serwisie i zawarcie umowy przez Partnerów Programu

 1. Podmiot spełniający warunki określone w § 2 punkt Niniejszego regulaminu może zostać Partnerem Programu Lojalnościowego. W tym celu należy dokonać rejestracji w Serwisie KARTAPL.

 2. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem: https://kartapl.pl w zakładce dodaj partnera oraz akceptacji niniejszego regulaminu. Wraz z potwierdzeniem rejestracji i akceptacją regulaminu następuje zawarcie umowy o współpracy z Partnerem.

 3. W ramach umowy o współpracy z Partnerem Usługodawca zobowiązuje się do:

  • umieszczania informacji handlowych o Partnerze na stronie www.kartapl.pl oraz innych w innych środkach przekazu według wyboru Usługodawcy,

  • umieszczenia informacji o produktach i usługach oferowanych przez Partnera na stronie www.kartapl.pl oraz innych w innych środkach przekazu według wyboru Usługodawcy,

  • umieszczenia informacji o miejscach prowadzenia działalności i godzinach otwarcia,

  • dokonywania wszelkich czynności zmierzających do skierowania, jak największej liczby Użytkowników Serwisu i Uczestników Programu do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i zawarcia umowy pomiędzy Partnerem Programu, Uczestnikiem Programu.

 4. W ramach umowy o współpracy z Partnerem Partner zobowiązuje się do:

  • udzielenia Uczestnikowi Programu Lojalnościowego KARTAPL, legitymującego się ważną drukowaną KARTĄ uczestnictwa rabatu lub zniżki na sprzedawane produkty lub świadczone usługi w wysokości indywidualnie określonej z Usługodawcą,

  • oznaczenia miejsca prowadzenia działalności gospodarczej znakiem graficznym KARTAPL udostępnionym przez Usługodawcę w formie plakatu lub naklejki,

  • prowadzenia uproszczone rejestru udzielanych rabatów lub zniżek w celach poprawy jakości świadczonych usług,

  • świadczenia usług i sprzedaży produktów z najwyższa starannością.

 5. Umowa może zostać zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony według wyboru dokonanego przez Partnera podczas procesu rejestracji.

 6. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia, na piśmie pod rygorem nieważności. Partner doręcza wypowiedzenie na adres siedziby Usługodawcy, zaś Usługodawca na adres siedziby Partnera.

 7. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie otrzymania trzech skarg o nie udzieleniu zdeklarowanego rabatu na świadczone usługi lub produkty oferowane przez Partnera.

Do góry

§7 Rabaty lub zniżki

 1. Rabaty lub zniżki oferowane przez Partnerów Programu Uczestnikom Programu ustalane są indywidualnie z każdym Partnerem.

 2. Partner Programu może wprowadzić wielkość rabatu udzielonego właścicielowi aktywnej karty PL na stronie https://mapa.kartapl.pl, uprawnionym jest tym samym do pakietu dodatkowych korzyści w ramach promocji własnej działalności w ramach portalu https://kartapl.pl.

Do góry

§8 Ochrona danych osobowych

 1. W momencie akceptacji niniejszego regulaminu Uczestnik Programu Lojalnościowego KARTAPL wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę.

 2. Administratorem danych osobowych jest KARTAPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, która oświadcza iż przetwarza dane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Uczestników Programu w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a także do dokonywania rozliczeń z Uczestnikami Programu oraz do celów reklamowo-marketingowych.

 4. Uczestnicy programu mają prawo do wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Do góry

§9 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkowników i Uczestników Programu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2. Treści zawarte w Serwisie służą wyłącznie do celów informacyjno – marketingowych. Usługodawca na bieżąco dokonuje wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji zawartych w Serwisie, jednak Usługodawca nie gwarantuje, że są one kompletne, wyczerpujące, dokładne i aktualne.

 3. Serwis może zawierać odesłania do treści zamieszczonych na innych stronach internetowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, czynności oraz inne działania wynikające z takich odesłań.

Do góry

§10 Reklamacje

 1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu lojalnościowego KARTAPL należy zgłaszać do Biura Obsługi KARTA.PL – na piśmie na adres: "KARTAPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODZPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ukraińskiej, nr 1, lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie https://kartapl.pl w zakładce „Kontakt”. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty ich otrzymania. Użytkownicy Programu Lojalnościowego mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” (lub na stronie internetowej innego właściwego organu do spraw ochrony konsumentów).

 2. Reklamacja powinna zawierać datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres email wnoszącego reklamacje oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

Do góry

§11 Odstąpienie od Umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł za pośrednictwem serwisu internetowego na odległość dotyczącą umowę przystąpienia do Programu Lojalnościowego KARTAPL (dalej; ”umowa”) może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, dostępny jest pod adresem https://kartapl.pl w zakładce edycji / żądania usunięcia konta.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie plastikowa Kartę uprawniającą do korzystania z Programu Lojalnościowego KARTAPL.

 3. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy informując Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres Usługodawcy, bądź adres elektroniczny rezygnacja@kartapl.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór można pobrać z https://kartapl.pl/wzorodstapienia.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. Usługodawca poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt. § XI. listem poleconym z jednoczesnym zwrotem plastikowej karty uprawniającej do korzystania z Programu Lojalnościowego KARTAPL.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić plastikową kartę uprawniającą do korzystania z Programu Lojalnościowego KARTAPL niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle plastikową kartę uprawniającą do korzystania z Programu Lojalnościowego KARTAPL przed upływem 14 dniowego terminu na adres Usługodawcy określony w niniejszym Regulaminie.

 6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu plastikowej karty uprawniającej do korzystania z Programu Lojalnościowego KARTAPL.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Usługodawcę przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 9. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania plastikowej karty uprawniającej do korzystania z Programu Lojalnościowego KARTAPL z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania plastikowej karty uprawniającej do korzystania z Programu Lojalnościowego KARTAPL, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Do góry

§12 Zakończenie współpracy

 1. Usługodawca może zawiesić lub zakończyć Program Lojalnościowy KARTAPL. o takiej decyzji Użytkownicy Programu oraz Partnerzy Programu zostaną niezwłocznie poinformowani, nie mniej niż trzydzieści dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta zostanie przekazana także na stronie internetowej www.kartapl.pl, w punktach Partnerów Programu lub w materiałach reklamowych.

 2. W razie zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego KARTA.PL niewykorzystane środki zostaną zwrócone Użytkownikom Programu.

Do góry

§13 Postanowienia końcowe

 1. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

 2. Informacje zamieszczone w Serwisie, logo, szata i układ graficzny są chronione prawem autorskim. Treść i struktura strony internetowej www.kartapl.pl, chroniona jest prawem autorskim.

 3. O zmianie niniejszego regulaminu Użytkownik Serwisu, Uczestnik Programu Lojalnościowego oraz Partner Programu Lojalnościowego KARTAPL zostaną poinformowani poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu KARTAPL (www.kartapl.pl) odpowiedniego komunikatu odsyłającego do zestawienia zmian regulaminu. Informacja ta będzie utrzymana przez okres co najmniej 30 dni. Uczestnicy Programu Lojalnościowego KARTAPL.PL zostaną powiadomieni również za pomocą poczty elektronicznej o zmianie i konieczności jej akceptacji.

 4. Informacja o zmianie niniejszego regulaminu nastąpi nie później niż na 30 dni przed jej wprowadzeniem. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy.

Do góry